Svenska nationella kvalitetsregistret för ALL

Interaktiv onlinerapport från Svenska ALL-registret

Detta är en ny typ av rapport från Svenska nationella kvalitetsregister för akut lymfatisk leukemi (ALL). Rapporten som ligger öppet på webben innehåller data om ALL-vården i Sveriges alla regioner. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I denna rapport redovisas resultat från alla diagnosår från och med 2007 eller från det år när variabeln infördes och började användas. Syftet med denna rapport är att vara en källa till kunskap om svensk ALL-vård för alla möjliga intressenter t.ex. patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. Denna rapport innehåller data från patienter som diagnosticerats fram till sista december 2023. Anledningen till den begränsningen är att inrapporteringen från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan presentation av data bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter.

Under varje rubrik ”Täckningsgrad”, ”Diagnostik” osv. finns rapporter avseende just de variablerna. Läsaren väljer om rapporten ska innefatta hela riket (’alla regioner’) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom val av t.ex. patientålder vid diagnos. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur som jämför regioner med varandra, välja en figur som visar förändringar över tid eller välja redovisning i tabellform. Genom ett klick på ”Beskrivning” kommer definitionen av variabeln och eventuella urval att visas. Ibland kan man som användare uppleva att vissa funktionaliteter här i rapporten tillfälligt är lite långsamma. Vi beklagar detta och hoppas i framtiden kunna erbjuda ännu mer välfungerande användarupplevelse.
Helt aktuella data för sjukvårdspersonal finns redovisat innanför inloggning på INCA-plattformen. Koll på läget är en realtidsrapport som visar den egna klinikens resultat för utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med regionen och riket och fastställda målnivåer. På INCA finns också interaktiva rapporter tillgängliga där den egna klinikens resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus, landsting eller regioner samt hela riket. För att få tillgång till dessa rapporter med realtidsdata på INCA krävs dock inloggning.



Data är hämtat ur Svenska nationella kvalitetsregistret för ALL 2024-06-12. Siffrorna uppdateras en gång per kvartal.