Svenska nationella kvalitetsregistret för AML

Swedish Acute Myeloid Leukemia Registry


Interaktiv onlinerapport från Svenska AML-registret

Detta är en ny typ av rapport från Svenska nationella kvalitetsregister för akut myeloisk leukemi (AML). Akut oklassificerad leukemi (AUL) och Akut promyelocytleukemi (APL) inkluderas i rapporten innehållande täckningsgrad för anmälningsförmuläret, men exkluderas i övriga rapporter. Rapporten som ligger öppet på webben innehåller data om AML-vården i Sveriges alla regioner. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I denna rapport redovisas resultat från alla diagnosår från och med 2007 eller från det år när variabeln infördes och började användas. Syftet med denna rapport är att vara en källa till kunskap om svensk AML-vård för alla möjliga intressenter t.ex. patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. Denna rapport innehåller data från patienter som diagnosticerats fram till sista december 2022. Anledningen till den begränsningen är att inrapporteringen från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan presentation av data bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter.

Under varje rubrik ”Täckningsgrad”, ”Diagnostik” osv. finns rapporter avseende just de variablerna. Läsaren väljer om rapporten ska innefatta hela riket (’alla regioner’) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom val av t.ex. patientålder vid diagnos. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur som jämför regioner med varandra, välja en figur som visar förändringar över tid eller välja redovisning i tabellform. Genom ett klick på ”Beskrivning” kommer definitionen av variabeln och eventuella urval att visas. Ibland kan man som användare uppleva att vissa funktionaliteter här i rapporten tillfälligt är lite långsamma. Vi beklagar detta och hoppas i framtiden kunna erbjuda ännu mer välfungerande användarupplevelse.

Helt aktuella data för sjukvårdspersonal finns redovisat innanför inloggning på INCA-plattformen. Koll på läget är en realtidsrapport som visar den egna klinikens resultat för utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med regionen och riket och fastställda målnivåer. På INCA finns också interaktiva rapporter tillgängliga där den egna klinikens resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus, landsting eller regioner samt hela riket. För att få tillgång till dessa rapporter med realtidsdata på INCA krävs dock inloggning.


Data är hämtat ur Svenska nationella kvalitetsregistret för AML 12/06/2024. Data för täckningsgrad mot cancerregistret hämtades 27/05/2024. Siffrorna uppdateras en gång per kvartal.


Interactive online reports from the Swedish Acute Myeloid Leukemia Registry

This is a new type of data output from the Swedish AML Registry. This report is open on the web and contains data from all of Sweden. APL and AUL are included in the Coverage for the first report but are omitted elsewhere. Previously, data was available in pdf-format. We here present data on patients with diagnosis from 2007, or since reporting started, which is available for all, including patients, health care staff, researchers, administrators, and politicians. This report includes patients diagnosed up to year 2022, since there may be some delay in reporting.

The headings ‘Coverage’, ‘Diagnostics’ et cetera include reports from specific variables. You can choose to see data from all of Sweden, or from a certain region, and select year of diagnosis and patient age group. Results can be displayed in different ways, also comparing different regions and trends over time. ‘Description’ gives the definition of the variables and the selections. Some displays may be a little slow, we hope to improve this.

Registered health care employees may achieve real-time data following a login to the INCA platform. ‘Koll på läget’ (‘keep updated’) is a real-time report showing results from your own department on selected items as compared to your health care region and all of Sweden, including target goals.


Data is from the Swedish Acute Myeloid Leukemia Registry and was retrieved the 12th of June 2024. Coverage for the first report was retrieved the 27th of May 2024. Data is updated once per trimester, for a total of four times yearly.