Svenska Analcancerregistret

Interaktiv årsrapport


Inledning

Detta är den första årsrapporten från nationella kvalitetsregistret för analcancer. Registret har varit igång sedan 2015 och denna rapport omfattar patienter som fått diagnosen analcancer under perioden 2015-2017. Årsrapporten publiceras enbart i detta interaktiva format, som bygger på ett datauttag gjort 2019-07-01. Någon traditionell pappersrapport kommer inte att utges.

Registret innehåller patienter med cancer i analregionen av skivepiteltyp. Dessa tumörer är oftast lokaliserade i analkanalen och/eller perianalt (inom 5 cm radie från anus). Vissa tumörer engagerar distala rektum, som regel genom direkt utväxt från analkanalen. Enstaka patienter diagnostiseras med en skivepitelcancer lokaliserad enbart i rektum. Dessa behandlas som analcancer och ingår i detta register. Registret innefattade initialt, förutom patienter med invasiv skivepitelcancer, även dem med höggradig AIN (anal intraepitelial neoplasi), tidigare benämnt skivepitelcancer in situ. Pga svårigheter att uppnå en god täckningsgrad för höggradig AIN så har de att tagits bort från registret och ingår inte heller i rapporten. Oberservera dock att patienter vars PAD visar AIN enbart pga av att px inte varit representativt men där det föreligger an kliniskt uppenbart invasiv cancer, är kvar i registret.

Rapporten innehåller utvalda data på bl.a. täckningsgrad, ledtider, primärutredning och behandling. Den ska ses som ett smakprov på vilken typ av information som går att få ut ur registret. Här finns en hel del kliniskt användbara resultat. Genom att studera ledtider i sin egen region kan man identifiera flaskhalsar i utredningsprocessen. Flera av figurerna avspeglar följsamheten till vårdprogrammet. Flertalet patienter med analcancer får kurativt syftande strålbehandling. En förutsättning för att detta ska leda till bot är att tumören går i komplett remission. I en av graferna visas att andelen patienter som går i lokal komplett remission är ca 90% vilket är en mycket bra siffra, tydande på att kvaliteten på analcancerbehandlingen i landet generellt är god.

Förhoppningen är att denna första rapport ska leda till en insikt om registrets potential och stimulera inrapportörer att registrera alla sina patienter. En god täckningsgrad är A och O.

Denna rapport är långt ifrån heltäckande. Exempelvis saknas information om hur stor andel av patienter med residualtumör eller lokalrecidiv som går till salvage-kirurgi. Detta kommer att ingå fr.o.m. nästa års rapport. Även andra variabler kommer att adderas successivt i kommande årsrapporter. Så småningom kommer överlevnadskurvor att presenteras, men detta kräver lite längre uppföljningstid.

För styrgruppen
Anders Johnsson

Åldersfördelning