Nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer (NREV)

Öppet NREV - en interaktiv onlinerapport från det svenska registret för matstrups- och magsäckscancerÖppet NREV är en rapport från det svenska registret för matstrups- och magsäckscancer (NREV). Rapporten som ligger öppet online innehåller data om vården från Sveriges alla vårdgivare. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I Öppet NREV redovisar NREV resultat från alla diagnosår från och med 2007 eller från det år när variabeln infördes. Syftet med Öppet NREV är att vara en källa till kunskap om svensk vård av patienter med esofagus- och ventrikelcancer för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. Öppet NREV innehåller data på patienter som uppdateras varje halvår. Anledningen till den begränsningen är att inrapporteringen från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan jämförelser bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter. Nedan står när senaste datauttaget skedde.

Under varje flik ”Täckningsgrad”, ”Kvalitetsindikatorer/väntetider” o.s.v. finns ett urval av rapporter inom respektive område. Läsaren väljer om rapporten ska innefatta hela riket (’alla regioner’) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom väljer man patientålder vid diagnos, kön, jämförelsenivå (region, landsting), och andra relevanta störfaktorer. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur som jämför enheter med varandra, man kan välja en figur som visar förändringar över tid, man kan välja en redovisning i tabellform, eller man kan välja en redovisning med hjälp av en Sverigekarta. Genom ett klick på ”Beskrivning” kommer definitionen av variabeln att visas.

Detta är första versionen av denna rapport som utformats av utdatagruppen i NREVs nationella styrgrupp. Frågor och eventuella förslag kan sändas till Elin.Moritz@regionvasterbotten.se som vid behov lyfter frågan i utdatagruppen. En ordlista med medicinska termer återfinns nedan.

Öppet NREV baseras på data som extraherats ur NREV den 8 maj 2020.Ordlista

Anastomosläckage
- Komplikation i form av läckage i en skarv som skapas vid kirurgi, i detta register mellan matstrupe och magsäck, matstrupe och tunntarm eller magsäck och tunntarm.
Clavien-Dindo
- Ett internationellt system för att gradera både kirurgiska och medicinska komplikationer.
Definitiv radiokemoterapi
- Kraftfull cellgifts- och strålterapi som enda behandling i syfte att bota.
Endoluminal behandling
- Behandling från insidan av matstrupe eller magsäck. Endoskopisk behandling är, liksom ablations- eller kryobehandling, exempel på endoluminal behandling.
Endoskopisk resektion
- Endoskopisk resektion innebär att drabbade delar av slemhinnan i matstrupen eller magsäcken tas bort med gastroskop.
Kurativt syftande behandling
- Behandling med syfte att bota.
MDK
- Multidisciplinär terapikonferens. Ett möte där flera professioner samlas kring den diagnostiska informationen och enas om en behandlingsrekommendation.
Minimalinvasiv kirurgi
- Detta är de kirurgiska tekniker som används där man inte opererar genom större hudsnitt. Oftast avses titthålskirurgiska metoder.
Neoadjuvant behandling
- Förbehandling inför kirurgi med cellgifter och/eller strålterapi.
Palliativ kirurgi
- Med detta avses operationer som utförs i syfte att lindra, men där man inte kan operera bort hela det tumördrabbade området. Det avser oftast någon form av förbikoppling av ett hinder.
Resektionskirurgi / kirurgisk resektion
- Med detta avses den operation som innebär att man opererar bort det tumördrabbade området. I detta register innebär det att man tar bort en del av eller hela matstrupen och/eller magsäcken. Detta används för att skilja det från ”palliativ kirurgi” eller ”endoskopisk resektion”.