Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR)

Årsrapport 2018

Detta är en interaktiv onlinerapport med statistik från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) för diagnosår 2008-2018. Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer på INCA plattformen 2019-08-16. Samtidigt levererades täckningsgrader mot Cancerregistret från de sex regionala cancercentrumen. Täckningsgrad för perioden 2008-2018 är cirka 98 %. För diagnosår 2018 föreligger det en liten eftersläpning av registreringarna med täckningsgrad för riket på 94,1 %.

Huvud- och halscancer är i Sverige en ovanlig cancerform och utgör 2,3 % av samtliga cancerfall. Antalet fall ökar och 2017 registrerades 301 fler fall än 2008 vilket innebär en ökning med 25 %. För år 2018 har 1500 fall hittills registrerats men det kommer att bli fler fall efter att avstämningen mot Cancerregistret är komplett i slutet på år 2019.

Huvud- och halscancer innefattar nio diagnosgrupper som är mycket olika när det gäller incidens och könsfördelning. De två vanligaste grupperna är munhålecancer och orofarynxcancer med cirka 450 respektive 430 fall per år de senaste åren. Larynxcancer med cirka 175 fall per år är den tredje vanligaste. Nasofarynxcancer är den minst vanliga med cirka 30 fall per år.