Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR)

Årsrapport 2022

Detta är en interaktiv onlinerapport med statistik från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) för diagnosår 2008-2022. Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer på INCA plattformen 2023-09-12. Täckningsgrader mot Cancerregistret levererades från de sex regionala cancercentrumen 2023-08-15 - 2023-08-16. Täckningsgrad för perioden 2008-2022 är cirka 99 %.

Huvud- och halscancer är i Sverige en ovanlig cancerform och utgör 2,3 % av samtliga cancerfall. Antalet fall ökar och 2021 registrerades 502 fler fall än 2008 vilket innebär en ökning med 41 %. För år 2022 har 1666 fall hittills registrerats men det kommer att bli fler fall efter att avstämningen mot Cancerregistret är komplett i slutet av år 2023.

Huvud- och halscancer innefattar nio diagnosgrupper som är mycket olika när det gäller incidens och könsfördelning och prognos. De två vanligaste grupperna är munhålecancer och orofarynxcancer med vardera cirka 450 fall per år de senaste åren. Larynxcancer med cirka 175 fall per år är den tredje vanligaste. Nasofarynxcancer är den minst vanliga med cirka 30 fall per år. Övriga 5 diagnosgrupper är läppcancer (c:a 130 fall per år), hypofarynxcancer (c:a 65 fall per år), näs- och bihålecancer (c:a 71 fall per år), spottkörtelcancer (c:a 110 fall per år) och ”tumor colli” (körtel på halsen utan känd primärtumör) (c:a 60 fall per år).