Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR)

Årsrapport 2017

Detta är en interaktiv onlinerapport med statistik från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) för diagnosår 2008-2017. Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer på INCA plattformen 2018-09-20. Täckningsgrad mot cancerregistret har levererats från de sex regionala cancercentrum i slutet av augusti 2018. Täckning för perioden 2008-2016 är cirka 99 %. För diagnosår 2017 föreligger det en liten eftersläpning av registreringarna med täckningsgrad för riket på 95,8 %.

Huvud- och halscancer är i Sverige en ovanlig cancerform och utgör 2,3 % av samtliga cancerfall. Antalet fall ökar och 2016 registrerades 370 fler fall än 2008 vilket innebär en ökning med 31 %. För år 2017 har 1487 fall hittills registrerats men det kommer att bli fler fall efter att avstämningen mot Cancerregistret är komplett i slutet på år 2017.

Huvud- och halscancer innefattar nio diagnosgrupper som är mycket olika när det gäller incidens och könsfördelning. De två vanligaste grupperna är munhålecancer och orofarynxcancer med cirka 450 respektive 430 fall per år de senaste åren. Larynxcancer med cirka 175 fall per år är den tredje vanligaste. Nasofarynxcancer är den minst vanliga med cirka 30 fall per år.