Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR)

Årsrapport 2020

Detta är en interaktiv onlinerapport med statistik från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) för diagnosår 2008-2020. Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för huvud- och halscancer på INCA plattformen 2021-08-17. Täckningsgrader mot Cancerregistret levererades från de sex regionala cancercentrumen 2021-08-11 - 2021-08-17. Täckningsgrad för perioden 2008-2020 är cirka 99 %. För diagnosår 2020 föreligger det en liten eftersläpning av registreringarna med täckningsgrad för riket på 96,9 %.

Huvud- och halscancer är i Sverige en ovanlig cancerform och utgör 2,3 % av samtliga cancerfall. Antalet fall ökar och 2019 registrerades 459 fler fall än 2008 vilket innebär en ökning med 38 %. För år 2020 har 1640 fall hittills registrerats men det kommer att bli fler fall efter att avstämningen mot Cancerregistret är komplett i slutet på år 2021.

Huvud- och halscancer innefattar nio diagnosgrupper som är mycket olika när det gäller incidens och könsfördelning och prognos. De två vanligaste grupperna är munhålecancer och orofarynxcancer med vardera cirka 450 fall per år de senaste åren. Larynxcancer med cirka 175 fall per år är den tredje vanligaste. Nasofarynxcancer är den minst vanliga med cirka 30 fall per år. Övriga 5 diagnosgrupper är läppcancer (c:a 130 fall per år), hypofarynxcancer (c:a 65 fall per år), näs- och bihålecancer (c:a 71 fall per år), spottkörtelcancer (c:a 110 fall per år) och ”tumor colli” (körtel på halsen utan känd primärtumör) (c:a 60 fall per år).