Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden

RATTEN - interaktiv onlinerapport från NPCR

RATTEN är en ny typ av rapport från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Rapporten som ligger öppet online innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I RATTEN redovisar NPCR resultat från alla diagnosår från och med 1998 eller från det år när variabeln infördes. Syftet med RATTEN är att vara en källa till kunskap om svensk prostatacancersjukvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. RATTEN innehåller data på patienter som diagnostiserats fram till sista december föregående år. Anledningen till den begränsningen är att inrapporteringen från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan jämförelser bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter.

För sjukvårdspersonal finns data dessutom redovisat i Koll på läget på INCA-plattformen. Koll på läget är en realtidsrapport som visar den egna klinikens resultat för tio utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med medelvärde för riket och fastställda målnivåer. På INCA finns också interaktiva rapporter tillgängliga där den egna kliniken resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus eller med alla landsting. INCA-plattformen kräver inloggning eftersom personuppgifter hålls på INCA.

Under varje flik ”Kvalitetsindikatorer”, ”Diagnostik” osv. finns ett urval av rapporter inom respektive område. Läsaren väljer om rapporten ska innefatta hela riket (’alla regioner’) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom väljer man diagnosår, patientålder vid diagnos, riskkategori, jämförelsenivå (region, landsting eller sjukhus), och ev. sjukhus av intresse. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur som jämför enheter med varandra, man kan välja en figur som visar förändringar över tid, man kan välja en redovisning i tabellform, eller man kan välja en redovisning med hjälp av en Sverigekarta. Genom ett klick på ”Beskrivning” kommer definitionen av variabeln att visas.

RATTEN baseras på data som extraherats ur NPCR den 3 april 2019.

RATTEN - Interactive On Line Report from NPCR

RATTEN is a new type of reporting system from the National Prostate Cancer Register (NPCR). RATTEN includes the same data that have previously been presented in the NPCR Annual Report, available in pdf format. The only difference is that RATTEN now covers all the years since 1998 during which diagnoses were made or from the first year in which the studied variable was introduced. RATTEN is designed to become a source of information about Swedish prostate-cancer care for all who might be interested: health-care staff, researchers, adminstrators, and decision makers.

We hope that RATTEN can become a user-friendly basis for guiding prostate-cancer care in Sweden. In addition there is a real-time report available to health-care providers at the INCA-platform where results for ten selected indicators of quality for their clinic in Check on status. Interactive reports are also available at INCA. The INCA-platform requires login with an ID and a so-called strong authorisation code, since personal information is registered in INCA.

Beneath each tab – Quality Indicator, Diagnosis, etc. – a selection of reports on that subject are to be found. For each specific report, the user can select the year or years for which data are to be shown. In addition, the user can choose if the report is to be national (for all regions) or for a specific region, year of diagnosis, age of patient at the time of diagnosis, risk category, comparison level (region, county, or hospital), and possible the particular hospital of interest. In this way a tailor made national or regional report can be produced.

The results are then presented in a figure comparing units or showing changes over time, a table or a map. By clicking on “Description” a definition of the variable appears.

RATTEN is based on data extracted from NPCR on 3 April 2019.