StrålterapiregistretRapporten utgår från ett registeruttag gjort 2024-02-09.

Strålterapiregistret


Detta är en interaktiv rapport från ”Svenskt Kvalitetsregister för stRålTerapi” (SKvaRT) som innehåller data om strålbehandling i Sverige från och med behandlingsår 2016. Syftet med SKvaRT är att vara en källa till kunskap om svensk strålbehandling för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, administratörer och beslutsfattare. Rapporten baseras på datauttag från INCA-plattformen och omfattar data från strålbehandlingar som skett med utrustning avsedd för yttre (extern) bestrålning t.o.m. datumet för angivet registeruttag. Data hämtas från varje kliniks dosplaneringssystem och onkologiskt informationssystem. Dessa system innehåller uppgifter om planerad och given behandling. Fullständiga data lagras på varje klinik och ett urval av dessa överförs automatiskt till INCA för att utgöra det nationella kvalitetsregistret. Då SKvaRT är inne i slutfasen av färdigställande kommer antalet anslutna kliniker att öka successivt. Tills vidare anges därför antalet inrapporterade till registret istället för täckningsgrad.

Registret skiljer sig från de sedvanliga kvalitetsregistren då det är ett metodregister som inte är diagnosspecifikt. Det utgör istället ett verktyg som gör det möjligt att mellan kliniker jämföra processparametrar rörande t.ex. diagnoser, behandlingssyfte, teknik, stråldos till tumör och normalvävnad (frisk vävnad runt omkring tumören), behandlingstid och antalet behandlingar per behandlingsserie (fraktionering). Under flikarna i rapporten kan du själv välja vilka variabler som ska redovisas och på vilket sätt resultatet ska presenteras. Klicka på ”Beskrivning” så får du veta vad som behöver beaktas vid tolkning av variabeln och resultaten.

Yttre strålbehandling utgör den absolut största andelen av all strålbehandling som ges i samband med cancerbehandling. I storleksordningen 25.000 patienter per år genomgår yttre strålbehandling antingen som botande behandling eller som lindrande (palliativ) behandling. Utrustningar som används i dessa sammanhang är i första hand linjäracceleratorer, strålapparater som genererar högenergetisk röntgenstrålning eller elektronstrålning, och cyklotronbaserad protonbehandling. Mer information om strålbehandling finns via 1177.


Följande kliniker bör leverera data till strålterapiregistret:

Ledtider bild

Rekommendationer om strålbehandling finns i diagnosspecifika vårdprogram som finns i Kunskapsbanken.