Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (Swedish Quality Registry for Gynecologic Cancer, SQRGC)

Årsrapport 2022

Rapporten är baserat på datauttag från SQRGC: 2022-08-19

Detta är en interaktiv onlinerapport med statistik från det Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer (SQRGC) för diagnosår 2012–2021. Samtidigt kontrollerades täckningsgrader mot Cancerregistret. Täckningsgrad för perioden 2017-2021 är cirka 97%. För diagnosår 2021 föreligger det en eftersläpning av registreringarna varför täckningsgraden för riket vid uttagstillfället fortfarande är lägre än tidigare år (93%). 

Under 2022 pågår ett arbete med att uppdatera samtliga kvalitetsindikatorer tillsammans med de fyra nationella vårdprogramgrupperna (ovarial-, corpus-, cervix och vulvacancer) och SQRGC.

Data framtagna med hjälp denna rapportfunktion skall användas med försiktighet och innan, för verksamheten betydande, slutsatser dras skall dessa diskuteras med registrets statistiker.