Svenska myelomregistret

Interaktiv årsrapport

Detta är en interaktiv rapport från Svenska Myelomregistret (SMR). Om denna interaktiva årsrapport: Detta är en interaktiv årsrapport från Svenska Myelomregistret (SMR). Rapporten som ligger öppet på webben innehåller data från Myelomregistret i Sveriges alla sjukvårdsregioner. I denna rapport redovisar SMR resultat från alla diagnosår från och med 2008, eller från det år när variabeln infördes och började användas, till och med den senaste hela kalenderår som kan förväntas vara i stort sett färdigrapporterat, för respektive indikator. Syftet med denna rapport är att vara en källa till kunskap om svensk myelomvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. Rapporten innehåller data på patienter som diagnostiserats fram till sista december 2022, för data som samlas in vid diagnos, och fram till 2021 för data som samlas in via ettårsuppföljningen. Anledningen till den begränsningen är att inrapporteringen från vården har viss eftersläpning samt att inrapportering från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan jämförelser bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter. Täckningsgraden för hela Myelomregistret jämfört Cancerregistret är, vid datauttagstillfället 20230901, 99 procent för hela perioden 2008-2022. SMR beräknar att kunna rapportera data för 2023 års diagnoser senast under tredje kvartalet 2024. Målsättningen är därutöver att uppdatera denna interaktiva årsrapport med ytterligare inrapporterade data en gång per kvartal.

Hur du använder denna interaktiv årsrapport: Under varje flik (t ex Population) finns flera rubriker. rubrik ”Diagnosfördelning”, ”Åldersfördelning” osv. finns en rapport avseende just den variabeln. Läsaren väljer dels jämförelsenivå (t ex boendelän eller sjukvårdsregion), dels om rapporten ska innefatta hela riket (’alla regioner’) eller specifik sjukvårdsregion, vilket/vilka år som redovisas och dessutom väljer man t ex diagnosår, patientålder vid diagnos. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller sjukvårdsregional rapport utifrån det egna behovet. Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur som t ex jämför regioner med varandra, man kan välja en figur som visar förändringar över tid, man kan välja en redovisning i tabellform. Genom ett klick på ”Beskrivning” kommer definitionen av variabeln att visas men den funktionen är ännu inte helt fullständig.

Ytterligare data: För sjukvårdspersonal vid kliniker som vårdar Myelom-patienter finns data dessutom redovisat innanför inloggning på INCA-plattformen. På INCA finns också olika typer av rapporter tillgängliga där den egna kliniken resultat kan jämföras med resultat från till exempel den egna sjukvårdsregionen eller hela landet. INCA-plattformen kräver inloggning eftersom personuppgifter hålls på INCA.

Registerhållare är Cecilie Hveding