Svenska myelomregistret

Interaktiv onlinerapport från Svenska Myelomregistret

Detta är en ny typ av rapport från Svenska Myelomregistret (SMR). Rapporten som ligger öppet på webben innehåller data om myelomvården i Sveriges alla regioner. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I denna rapport redovisar SMR resultat från alla diagnosår från och med 2008 eller från det år när variabeln infördes och började användas. Syftet med denna rapport är att vara en källa till kunskap om svensk myelomvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare. Denna rapport innehåller data på patienter som diagnostiserats fram till sista december 2017. Anledningen till den begränsningen är att inrapporteringen från landets vårdgivare sker olika snabbt och därför kan jämförelser bli missvisande om skillnaden i täckningsgrad är stor mellan enheter. SMR beräknar att kunna rapportera data för 2018 års diagnoser under andra halvåret 2019. Data till denna rapport hämtades ur registret 2019-01-18. Täckningsgraden för Myelomregistret jämfört med cancerregistret var då (2019-01-18) 98,7 procent.

För sjukvårdspersonal finns data dessutom redovisat innanför inloggning på INCA-plattformen. På INCA finns också olika typer av rapporter tillgängliga där den egna kliniken resultat kan jämföras med resultat från till exempel den egna sjukvårdsregionen eller hela landet. INCA-plattformen kräver inloggning eftersom personuppgifter hålls på INCA.

Under varje rubrik ”Diagnosfördelning”, ”Åldersfördelning” osv. finns en rapport avseende just den variabeln. Läsaren väljer om rapporten ska innefatta hela riket (’alla regioner’) eller specifik region, vilket/vilka år som redovisas och dessutom väljer man t ex diagnosår, patientålder vid diagnos. På så vis skapar läsaren en skräddarsydd nationell eller regional rapport utifrån det egna behovet. Sedan väljer man typ av redovisning av resultaten. Man kan välja en figur som jämför regioner med varandra, man kan välja en figur som visar förändringar över tid, man kan välja en redovisning i tabellform, eller man kan välja en redovisning med hjälp av en Sverigekarta. Genom ett klick på ”Beskrivning” kommer definitionen av variabeln att visas, den funktionen är ännu inte färdig. Ibland kan man som användare uppleva att vissa funktionaliteter här i rapporten tillfälligt är lite långsamma. Vi beklagar detta och hoppas i framtiden kunna erbjuda ännu mer välfungerande användarupplevelse.