Nationella peniscancerregistret (NPECR)

Interaktiv onlinerapport från NPECR

Detta är en preliminär redovisning från Nationella peniscancerregistret som omfattar år 2009-2018. Utgångspunkten är de kvalitetsindikatorer som listas i det nationella vårdprogrammet för peniscancer. Läsaren kan välja till exempel vilka år som ska inkluderas eller om rapporten ska omfatta hela riket eller en specifik region. På så vis kan läsaren själv skapa en nationell eller regional rapport skräddarsydd efter de egna behoven.

Den första kvalitetsindikatorn återfinns ovan under fliken 'Täckningsgrad' tillsammans med täckningsgrad för primärbehandlings- och kirurgiblanketterna. I regel tar det 6-12 månader innan ett år är fullständigt registrerat, vilket leder till att täckningsgraden för år 2018 ännu inte har hunnit upp över 95 % som är målvärdet. Målsättningen vad gäller täckningsgrad är:

  • bibehållen hög (> 95 %) täckningsgrad för primärregistrering

Övriga kvalitetsindikatorer som omfattas av denna redovisning återfinns under fliken 'Kvalitetsindikatorer'. Målsättningen är:

  • att > 80 % av patienterna får ett första besök på specialistmottagning inom 7 dagar från remissankomst
  • att > 80 % av patienterna med invasiv tumör påbörjar behandling inom 31 dagar från diagnos (gäller kirurgisk behandling)
  • att > 90 % av lymfkörtelnegativa patienter med >= T1G2 genomgår sentinel node där kontraindikation ej föreligger
  • att > 90 % av patienterna med N1-3 genomgår lymfkörtelkirurgi där behandlingen bedöms kurativ
  • att > 90 % av patienterna med PeIN, Ta- och T1-tumörer genomgår organbevarande behandling
  • att > 90 % av patienterna med nyupptäckt peniscancer eller recidiv diskuteras vid nationell multidisciplinär konferens
  • att > 80 % av patienterna har en namngiven kontaktsjuksköterska på utredande klinik
  • att > 80 % av patienterna har en namngiven kontaktsjuksköterska på behandlande klinik
  • ökad andel patienter som inkluderas i klinisk studie (målvärde saknas)

Rapporten baseras på data som extraherats ur kvalitetsregistret den 18 oktober 2019.