Välkommen till GynOps statistiksida

Här finns en interaktiv rapport med statistik från det Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (GynOp). Syftet med rapporten är att samla information från GynOps delregister, som tillsammans täcker all större gynekologisk kirurgi, och presentera den på ett lättillgängligt sätt. Rapporten vänder sig till alla intressenter; patienter, vårdgivare, allmänhet.

Under flikarna längst upp på sidan finns ett urval av variabler som redovisas på tre sätt:

  • En figur som jämför enheter med varandra
  • En figur som visar förändring över tid
  • Data i tabellform

Du väljer vilket delregister och vilken variabel du är intresserad av, om redovisningen ska begränsas till sjukvårdsregion eller enhet av intresse samt vilket år eller kvartal som ska redovisas. Det är även möjligt att dela upp figurer och tabeller i undergrupper.

I figurerna visas ytterligare information om du håller markören över staplarna eller de runda ringarna. På figurerna som visar trend för medianvärden redovisas även första och tredje kvartilen. Kvartilavståndet, Q1-Q3, är ett mått på spridningen av diagrammets värden och anger var de mittersta 50% av värdena befinner sig.

Frågor eller förslag angående rapportens innehåll och utformning kan skickas till gynopregistret@regionvasterbotten.se.

Data senast uppdaterat den 12 June 2024.