Svenska Kolorektalcancerregistret (Tjocktarm)


Interaktiv årsrapport för tjocktarmscancer

Detta är en interaktiv online-rapport från Svenska kolorektalcancerregistret (SCRCR). Här presenteras data från vården av patienter med tjocktarmscancer från Sveriges alla vårdgivare. Online-rapporten innehåller utvalda variabler ur SCRCR och kommer att utökas successivt. Uppdatering av data görs 3 gånger per år. Det finns en motsvarande rapport för ändtarmscancer. Registerdata presenteras även i form av årsrapport i pdf-format. Sjukvårdspersonal kan även ta del av ytterligare data online innanför inloggningen på INCA-plattformen.

Denna online-rapport riktar sig mot såväl sjukvården som patienter och allmänhet. Förhoppningen är att den skall var en lättillgänglig källa till kunskap om sjukdomen och dess behandling i Sverige samt att den skall stimulera till och underlätta utvärdering och förbättringsarbete ute på de enskilda sjukhusen. Vi vill dock understryka att skillnader mellan olika sjukhus måste tolkas med försiktighet och ofta kräver fördjupad analys och kunskap om hur sjukvården är organiserad.

Du kan själv välja hur du vill få data presenterad, både vad gäller urval och tidsperiod. Data kan presenteras grafiskt och i tabellform, och det är möjligt att se tidstrender (dels under fliken ”Trend” men också genom att klicka i ”Redovisa varje period separat” efter att du valt tidsperiod). Om du vill att dina urval (till exempel jämförelsenivå, tidsperiod) skall sparas när du rör dig mellan flikarna kan du markera ”spara mina val” i övre högra hörnet. En liten manual som beskriver hur du tolkar och använder rapporten hittar du här.

Redovisningen i rapporten är per tumör. Det beror på att en liten andel patienter (ca 5 %) har fler än en tumör vid diagnos (s.k. synkrona tumörer). Rapporten utgår från diagnosår, vilket innebär att en patient som diagnosticerades med cancer t ex 2019 kommer med i den årskohorten, även om operationen gjordes 2020. När data visas på sjukhusnivå så avses opererande sjukhus i första hand och diagnosticerande sjukhus i andra hand.Data är hämtade ur SCRCR 2023-04-03.